Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dodano: 25-05-2018

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO , informuję, iż : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PZZ” w Kwidzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie 82-500 ul. Południowa 14A , Sąd Rejestrowy -Sąd Rejonowy Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,nr KRS 0000064352, NIP 5810004860, REGON 170298000 kontakt: telefon: 552792672, adres poczty elektronicznej: adres strony internetowej: www.pzzkwidzyn.pl W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się na wskazany adres pocztowy albo mailowy lub telefon. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6ust.1 b , RODO , w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej zakupu /dostawy towarów, wykonania zamówionej usługi .Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy i jej rozliczeń ; wykonania ciążących na nas obowiązków podatkowych dotyczących przechowania dokumentacji ; przez czas ewentualnego ustalenia , obrony i dochodzenia roszczeń . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania(poprawiania ), do przenoszenia i usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, jeśli będzie ona podstawą przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , lecz jest warunkiem zawarcia umowy . Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem realizacji umowy . Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych :podwykonawcom wspierającym nas przy wykonywaniu zamówionych usług , obsłudze korespondencji, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne , audytowe, pomoc prawną , podatkową , rachunkową, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, bankom realizującym usługi płatnicze. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy , wskazanych na fakturze , zamówieniu . .Jeśli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy albo też nie podejmiemy się wykonania usług.